apspisti

apspisti
apspìsti Š; L 1. tr. K, Rtr apgulti spiečiui, apspiesti: Sode kad apspìto bitės – vos pabėgau Sv.būti spiečiaus apspiestam: Jis apspìtęs visas bičių i stovia išsiskėtęs Jrb. 2. tr. Š, Klk, Šll, Šln, Dkš, Ds, An apstoti iš visų pusių, apsupti, apspiesti: Visi mane apspito N. Visi spiste apspito mane, ir negalėjau ištrūkti J. Apspìto vaikai mane, t. y. apipuolė J. Įlipau į obelę obuolių krėst, ir apspito visi vaikai Žml. Senį vaikai iš visų pusių apspìto Alk. Stotyje buvo daugybė žmonių, apspitusių traukinį A.Vien. Gale sodžiaus susirinko kone visi gyventojai ir apspito lapę Vaižg. Tik apspìto [pirkėjai] i tuos kiaušinius iš manę išlupo tuojau Jrb. Kap tikt žmogus nusivedė meitėlį į galą miesto, tuojaus pirkliai apspito BsMtII81(Dkš). Vištyčiai išalkę apspito Grėtę I.Simon. Ka kas ten nueina, penki šunys apspiñta Akm. Šunų atsivedė gaują, apspìto zuikelį iš visų šalių Jrk40. Išeita arti, išverta vagą – kiek paukščių aną (artoją) apspiñta KlvrŽ. Laižydamas medų išsimedinau, dabar musys apspìto Vkš. Visur mi vilkai apspito sutukę KN17. Kas palies kregždės kiaušinius, tą blusos apspis MTtII107. Apspito iš visų pusių lyg musės medų KrvP(Al). Vaikai apspìto kaip vapsvos ir ėmė graibstyt obuolius Jnš. Apspìto kai bitės OG365. | prk.: Apspito juos vargeliai, pagavo rūpestėliai . Vaizduotėje šmėstelėjo gimtojo vienkiemio beržai, ratu apspitę ajerų prižėlusią kūdrą J.Avyž.intr. būti apstotam, apsuptam: Per bičkuopį jisai ne tik bitėmis, bet ir vaikais būdavo apspitęs J.Bil. Aš apspitau skolininkais, kaip piningų pasigavau Trg. 3. intr. smarkiai apaugti, aptekti: Pasku runkuliai lapais apspỹsta, tai jau negali nieko daryti iki rudens, kol jie užauga Pgg. \ spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; užspisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apspįsti — tr., apspį̃sti Rtr, NdŽ 1. Rtr apšviesti (spinduliais). 2. NdŽ apakinti (spinduliais). spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspisti — apspi̇̀sti vksm. Ãktorių apspi̇̀to žurnali̇̀stai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apstoti — 1. tr. Q262, SD203, R, MŽ, Sut, N, K, M, Š, LL116, Rtr, Ser, NdŽ, Krž, Slm, Kp, Klt, Žln aplink sustojus, apsupti, apspisti: Žmonės jį ratu apstojo DŽ1. Apstojo iš visų pusių ir neleidžia žodžio pasakyt Jnš. Visi apstojo mane ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūsti — 1. intr. užtvinti: Apiplūs pievos vandeniu, kaip užtvenks upę Varn. Visi daržai apiplūdo vandenimi J. 2. tr. užlieti, užtvindyti: Plačius, lygius laukus... Sidabra pavasarį ..., išeidama iš savo kraštų, kone visus apiplūsta BM177(Jnš). 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipuldinėti — 1. tr. apstoti, apspisti: Kap ėmė appuldinėt [arklį turguje], tai ėmė kelt ir jo cienią Lp. 2. intr. vis labiau įsisirgti, eiti silpnyn: Važiuok pas daktarą, regėt, kad serga, kad va ovai čėso vis negerėja, o appuldinėja Arm. puldinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipulti — apipùlti K 1. tr. SD1114, Pb užpulti būriu siekiant sunaikinti, nugalėti: Grįžtant namo par mišką apipuolo jį vagys BM54. Vilkas aveles užpuola, visi šunes apipuola A.Strazd. Neišmėčiok strypų lig šunų neapipultas, o kai apipuls, neturėsi su kuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkibti — apkìbti 1. intr., tr. aplipti, prisikabinti iš visų pusių: Par arimus einant, labai kojos apkim̃ba Šll. Nedėk kepurę į lovą – pūkais apkìbs Up. Radęs krūvą sausų lapų, ridinėjas juose patol, pakol visas apkimba Blv. Atsikėlė paršas iš migio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkipti — apkìpti 1. intr. visu būriu subėgti: Apkìpo talka ir suvežė visus javus iš lauko J. 2. tr. apspisti, apipulti: Vaikai kad apkìpo Juozą Pg. kipti; apkipti; atkipti; prikipti; sukipti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplipti — 2 aplìpti 1. intr. apkibti: Purvu aplipo klumpės rš. Rankos buvo meduotos ir aplìpo pūkais Ėr. | prk.: Pasišovusiu be atodairos nugramdyti aplipusias negeroves rš. ║ nešvarumais aptekti, apskresti: Nei jinai tų vaikų žiūri – aplipę, apstyrę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apnikti — 1 apnìkti 1. tr. B, K apipulti, užpulti: Tą valandą įvažiavusius apniko šunys LzP. Nevaikščiok naktį, da šunys galia apnìkti Krž. Vilkai mano karveles apniko M.Valanč. Apniko kai varnos vanagą Sln. Bėga it vapsų apnikta rš. Neprieteliai mus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”